سامانه جستجوی متوفی

قابل توجه بازدیدکنندگان گرامی:

سامانه جستجوی متوفی براساس اولویت عمل می کند لذا در نتایج جستجو، تمامی مواردی که شبیه و نزدیک به متن مورد جستجوی شما باشد آورده می شود.
در صورت خالی رها کردن فیلدهای جستجو، کلیه اطلاعات متوفیان نمایش داده می شود.An Error occurred while handling another error:
exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/View.php on line 182.' in /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send()
#2 /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(111): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException))
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException))
#4 {main}
Previous exception:
exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/View.php on line 182.' in /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366
Stack trace:
#0 /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders()
#1 /home/smgi/domains/smgi.ir/private_html/yii/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(392): yii\web\Response->send()
#2 /home/smgi/domains/smgi.ir/public_html/index.php(18): yii\base\Application->run()
#3 {main}